Eiendomsforvaltning:

Advokatfirmaet Lie & Zimmermann driver alminnelig praksis med hovedvekt på fasteiendom og gårdsbestyrelse. Som gårdsbestyrere administrerer og drifter vi boligsameier. Det vil si at vi påtar oss oppgaven å være både forretningsfører og styreleder for sameiet – og å utføre samtlige praktiske og lovpålagte oppgaver som påhviler sameiet og sameiets styre.

Vi tilbyr også den enkelte sameier juridiske tjenester til fornuftige priser. Vårt mål er å etablere et langsiktig og godt forhold til gårdens beboere og eiere.

Gjennom å engasjere en profesjonell styreleder og forretningsfører oppnår sameiet:

- å få én person å forholde seg til i alle saker som vedrører sameiet og dets eiere,
- å få én daglig ledelse med god kjennskap til sameiet over tid, og dermed sikre kontinuitet       mht. oppfølging av sameiets interesser, pågående saker og prosesser,
- å sikre sameierene anonymitet for den enkelte sameier når det er ønskelig.
- å kunne inngå bedre og sikrere avtaler med forsikringsselskaper, finansieringsinstitusjoner,       selskaper som yter vaktmestertjenester osv.

 

Som profesjonelle styreledere arbeider vi særlig med å redusere sameiets utgifter og  derigjennom sameierenes ”husleie”. Vi gjennomgår sameiets avtaler og vurderer disse mht. betingelser og pris sett i forhold til sameiets behov. Vi tar initiativet til forhandlinger med eksiterende avtaleparter og innhenter tilbud fra konkurrerende tjenesteytere.

Ved å overlate styrelederfunksjon og forretningsførsel til en advokat oppnår sameierne videre trygghet for:

- at de ikke påtar seg uforutsett juridisk ansvar,
- at de ikke påtar seg uforutsett økonomisk risiko,
- å få én nøytral ledelse uten egeninteresser i sameiet, og dermed de beste  forutsetninger       for å kunne håndtere mulige interessekonflikter og motsetninger mellom sameierene,
- at sameiets interesser blir ivaretatt ved fremforhandling av tredjemannskontrakter, som       f.eks. avtaler om utbygging, restaurering og oppussing av gården,

 

Sameiets styre forvalter store verdier på vegne av sameierene. Ved å benytte en advokat som styreleder etableres det sikkerhet for at disse verdiene forvaltes forsvarlig og i samsvar med lovpålagte regler, sameiets vedtekter og fullmakter.

 

Et sameie er underlagt lovbestemte plikter og ansvar. Bruk av advokat gir en trygghet for at sameiet opptrer korrekt iht. gjeldende lover og regler. Det gir en sikker håndtering og oppfølging av sameiets interesser i forhold til offentlige myndigheter, reguleringsbestemmelser, naboer osv. 

 

Vårt tilbud til den enkelte sameier

Som advokatkontor tilbyr vi den enkelte sameier bistand til fordelaktige priser innen de fleste privatrettslige områder, bl.a.:

      - Arverett
      - Testament
      - Skifte, generasjonsskifte
      - Eiendomsoverdragelse
      - Familierett
      - Ektepakt

      - Samboeravtale
      - Husleierett

      - Skatterett

 

Ved utleie kan vi tilby følgende tjenester:

      - Utforming av husleiekontrakt
      - Administrasjon av leieforholdet 
      - Innkreving av husleie

      - Å være kontaktperson for leietager

      - Tilsyn med leiligheten
    
Ved henvendelse og forespørsler fra sameierene er første konsultasjon gratis.


 
Styreleder og foretningsfører

Eiendomsforvaltning og gårdsbestyrelse er et fag. Mange sameiere påtar seg styreverv og arbeidsoppgaver for sitt sameie uten å være klar over hvilket ansvar som knytter seg til disse funksjonene.

Manglende kompetanse og kjennskap til gjeldende lover og forskrifter hos de tillitsvalgte øker risikoen for at sameiet kan pådra seg et uforutsett økonomisk og juridisk ansvar. Det samme gjelder for hvert enkelt styremedlem både i forhold til sameiet og til utenforstående som sameiet måtte komme i ansvar overfor.

Advokatfirmaet Lie & Zimmermann påtar seg disse oppgavene for sameiet.

Ved å overlate styrelederfunksjonen og forretningsførselen til oss slipper sameierene å påta seg dette ansvaret.

Vår målsetting er å knytte gode bånd til sameierene, sikre sameiets interesser og gi et samlet tilbud av juridisk bistand og tjenester både til sameiet og sameierene.

Adr. Oslo: Kirkegaten 2, 0104 Oslo  Tlf: 22111130 Faks: 22222233   mailto:post@liezim.no   
Postadr.: Postboks 802 Sentrum, 0104 Oslo 


Adr. Tønsberg: Storgt. 24, 3126 Tønsberg Tlf: 33312010 Faks: 33310682  mailto:post@liezim.no


Driftskonto:  2470 11 26242   Klientkonto: 2470 24 14187       Org.nr.:  987 694 270 MVA